International Steering Committee


Poki Chen, Taiwan Tech, Taiwan
Po-Tai Cheng, National Tsing-Hua University, Taiwan
Ray-Guang Cheng, Taiwan Tech, Taiwan
Wen-Hsien Fang, Taiwan Tech, Taiwan
Yao-Ching Hsieh, National Sun Yat-sen University, Taiwan
Maoh-Chin Jiang, Ilan University, Taiwan
Marek Kalika, Czech Technical University in Prague, Czech Republic
Gerd Keiser, Electrical and Computer Engineering, Boston University
Jih-Sheng (Jason) Lai, Virginia Tech, U.S.A.
Kuen-Tsair Lay, Taiwan Tech, Taiwan
San-Liang Lee, Taiwan Tech, Taiwan
Jenq-Shiou Leu, Taiwan Tech, Taiwan
Ching-Jong Liao, Taiwan Tech, Taiwan
Chang Hong Lin, Taiwan Tech, Taiwan
Ding-Bing Lin, Taiwan Tech, Taiwan
Shih-Chun Lin, Taiwan Tech, Taiwan
Yuan-Hsiang Lin, Taiwan Tech, Taiwan
Yu-Chen Liu, Ilan University, Taiwan
Chung-An Shen, Taiwan Tech, Taiwan
Rong-Jong Wai, Taiwan Tech, Taiwan
Huan-Chun Wang, Taiwan Tech, Taiwan
Po-Ching Wu, Ilan University, Taiwan
Shanchieh Jay Yang, Rochester Institute of Technology, USA