Organizing Committee


Honorary Chairmen
 • • Ching-Jong Liao, Taiwan Tech, Taiwan
 • • Po-Ching Wu, Ilan University, Taiwan

 

General Chair
 • • San-Liang Lee, Taiwan Tech, Taiwan

 

Organizing Committee Chairs
 • 1. Wen-Hsien Fang, Taiwan Tech, Taiwan
 • 2. Poki Chen, Taiwan Tech, Taiwan
 • 3. Maoh-Chin Jiang, Ilan University, Taiwan

 

TPC Chairs
 • 1. Rong-Jong Wai, Taiwan Tech, Taiwan
 • 2. Ding-Bing Lin, Taiwan Tech, Taiwan
 • 3. Ray-Guang Cheng, Taiwan Tech, Taiwan
 • 4. Jenq-Shiou Leu, Taiwan Tech, Taiwan

 

Publication Chair
 • • Shih-Chun Lin, Taiwan Tech, Taiwan

 

Exhibition Chairs
 • • Jing-Yuan Lin, Taiwan Tech, Taiwan
 • • Yao-Ching Hsieh, National Sun Yat-sen University, Taiwan

 

Finance Chair
 • • Huan-Chun Wang, Taiwan Tech, Taiwan

 

Registration Chair
 • • Kuen-Tsair Lay, Taiwan Tech, Taiwan

 

Publicity Chair/Conference Secretary
 • • Chung-An Shen, Taiwan Tech, Taiwan

 

Web Chair
 • • Chang Hong Lin, Taiwan Tech, Taiwan

 

Local Arrangement Chairs
 • • Yuan-Hsiang Lin, Taiwan Tech, Taiwan
 • • Yu-Chen Liu, Ilan University, Taiwan